Általános Részvételi Feltételek

NEMTÉTEL Mobilkupon Program Általános Részvételi Feltételei

1. A NEMTÉTEL Mobilkupon Program

A NEMTÉTEL Mobilkupon Program (a továbbiakban: Program) az Iskola Média Kft. (Cégjegyzékszám: : 01-09-188917, székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 26, 3. emelet 1/A, adószám: 24916480-2-41, Bankszámlaszám: 10101559-43480300-01004009) a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett olyan kedvezményrendszer, amely keretében a Szolgáltató és a Szolgáltatóval szerződő partner kereskedők és szolgáltatók (a továbbiakban: Partnerek) között létre jött megállapodás alapján a Partnerek a Programhoz csatlakozó, regisztrált NEMTÉTEL mobilkupon a tanulói jogviszonyban álló (a továbbiakban: Résztvevő) az általuk meghirdetett és minden Résztvevő által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményeket nyújtanak.

A NEMTÉTEL Mobilkupon Program Résztvevője az a magyar vagy külföldi természetes személy, aki regisztrációjával csatlakozott a NEMTÉTEL Mobilkupon Programhoz.

A NEMTÉTEL Mobilkupon Program Általános Részvételi Feltételei a NEMTÉTEL Mobilkupon Általános Partneri Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 1. számú mellékletét képezi.

 

2. Regisztráció, regisztráció elfogadása

A kérelmezők A NEMTÉTEL Mobilkupon Programhoz regisztrációval csatlakozhatnak. Regisztrálni lehet online, a www.nemtetel.hu -n lévő adatlap kitöltésével.

Amennyiben a honlapon történő regisztráció során az IT rendszer és adatkapcsolat hibája lép fel, a Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a regisztráció elfogadása során ellenőrzi, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek-e. A regisztráció csak abban az esetben érvényes, ha

  1. A Regisztrációs lap kötelezően kitöltendő adatai hiánytalanul kitöltésre kerültek
  2. A regisztrációs lap kitöltésével egyidejüleg elfogadta a NEMTÉTEL Mobilkupon Program Általános Részvételi Feltételeit
  3. A kérelmező a mobilkupon felmutatásával egyidőben, hitelt érdemlően, érvényes diákigazolvány bemutatásával igazolja, hogy hallgatói jogviszonyban áll.
  4. A kérelmező a regisztráció kitöltésével kijelenti, hogy felvett adatainak kezeléséhez és azok feldolgozásához hozzájárul, valamint a Szolgáltató képviselőjétől az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást elolvasta és elfogadta.

 

3. A NemTétel Mobilkupon használata, illetve A NEMTÉTEL Mobilkupon Programban való részvétel

A NEMTÉTEL Mobilkupon Programban a Résztvevők számára a NEMTÉTEL Mobilkupon Partnerek a NEMTÉTEL Mobilkupon  weboldalán feltüntetett módon és mennyiségben kedvezményeket biztosítanak a nevesített szolgáltatások igénybevételekor vagy termékek vásárlásakor.

A Résztvevő a vásárlás vagy a szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles NEMTÉTEL mobilkuponját  a Partner számára bemutatni. Amennyiben a Résztvevő a NEMTÉTEL mobilkuponját  nem mutatja fel vagy személyazonosságát nem igazolja, a Résztvevő a NEMTÉTEL Mobilkupon programban nyújtott kedvezményeket, ajánlatokat nem jogosult igénybe venni.

3.1 Nyilatkozat a NemTétel Mobilkupon használata korhatárhoz kötött termékek vásárlása esetére 

A jelen ÁRF elfogadásával határozottan kijelentem, hogy alkoholt tartalmazó termékek NemTétel kuponját csak 18. életévem betöltése után   használom fel!

4. Kedvezmények igénybevétele, illetve Partnerek keresése

A Résztvevők a Partnereknél történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén ár- és/vagy egyéb kedvezményre jogosultak a NEMTÉTEL Mobilkupon weboldalán és a Partner elfogadóhelyén jelzett módon és mennyiségben. A Szolgáltató a mindenkori Partnerek listáját a Partnerek üzlethálózatában és a www.nemtetel.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi.

Az ár/ és egyéb kedvezmények, ajándékok Partnerenként eltérőek lehetnek és a Partnerek által bármikor– azonban nem visszamenőleges hatállyal – megváltoztathatók.

Az egyes Partnereknél érvényes feltételeket az adott Partner az üzlethelyiségeiben kifüggeszti és a Szolgáltató a www.nemtetel.hu honlapján közzéteszi. A Partner a kedvezmények mértékét a mindenkori listaárra vonatkozóan tünteti fel. Az ettől való eltérés nem lehetséges.

A Résztvevő az elfogadóhelyen, még a fizetés előtt köteles jelezni a NEMTÉTEL Mobilkupon jogosultságát és azt a mobiltelefonja kijelzőjén keresztül fel kell mutatnia. A megvásárolt termékre és szolgáltatásra ugyanazon jótállási, garanciális és egyéb szabályok érvényesek. A kedvezmények nyújtása, illetve a NEMTÉTEL Mobilkupon Programban való részvétel ezek alól felmentést nem ad.

 

5. A Résztvevők adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

A Résztvevők által a Regisztrációs lapon megadott adatokat (a továbbiakban: törzsadatok),valamint a NEMTÉTEL Mobilkuponnal végrehajtott műveleteket a Szolgáltató kezeli és dolgozza fel.A műveletekkel összefüggő üzleti (kereskedelmi, szolgáltatásnyújtási) adatokat (a továbbiakban: üzleti tranzakciós adatok) – mint pl. a vásárolt termék megnevezése, cikkszáma, mennyisége, egységára, értéke, a vásárlás időpontja, stb. –

a Szolgáltató feldolgozza. Felhasználó az üzleti tranzakciós adatai felhasználásához hozzájárul

A Szolgáltató által megvalósított adatkezelés és – feldolgozás célja a NEMTÉTEL Mobilkupon Program működtetése; a Résztvevők és a Partnerek, valamint Résztvevő és a Szolgáltató illetve utóbbi szerződéses partnerei közötti kapcsolat koordinálása, illetve információnyújtás a Résztvevők részére a Programról, valamint a Program, és a Szolgáltató továbbá a Partnerek által közvetített üzleti lehetőségekről, kedvezményekről.

A NEMTÉTEL Mobilkupon Szolgáltató által megvalósított adatkezelés és – feldolgozás további célja a

kedvezményezettek vásárlási (szolgáltatás-igénybevételi) szokásainak – a kedvezményezettek igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő – kiértékelése, a kedvezményezettek hatékonyabb tájékoztatása a NEMTÉTEL Mobilkupon Partnerek által bevezetett új üzleti lehetőségekről, valamint a kedvezményezettek hűségének növelése a NEMTÉTEL Mobilkupon Partnerek iránt.

A Regisztráció kitöltésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira (törzsadataira), illetve a mobilkuponnal végrehajtott vásárlásaira vonatkozóan a Szolgáltató a törzsadatok kezelését és feldolgozását végrehajtsa.

A Regisztráció kitöltésével Résztvevő hozzájárul, hogy a Regisztrációban feltüntetett elérhetőségeken Szolgáltató tájékoztassa őt Szolgáltató és a Partnerek rendezvényiről és promóciós ajánlatairól.

A Résztvevő jogosult a meghatározott adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulását a Szolgáltatóhoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a Résztvevő az adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulásában a regisztrációnál kötelezően megadott alapadatát vonja vissza, az lehetetlenné teszi a Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését.

A fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel felmondásának minősül a felhasználó részéről. A felmondás tényéről és a szükséges lépésekről a 8. pont rendelkezik.

A Résztvevők adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – a Szolgáltató székhelyén kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag a Szolgáltató valamint az Iskola Média Kft. kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. Tilos a személyes adatoknak a Programban részt nem vevő harmadik személyek részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

A Szolgáltató a Résztvevők adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja. A Résztvevők adatait a felhasználó a Programban való részvétele, illetve magának a Programnak a megszűnése napjától számított 6 hónap leteltével a Szolgáltató törölni köteles.

A Szolgáltató az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján jár el az adatok kezelése során. A Szolgáltató által végzett adatkezelésről szóló iránymutatót és a Résztvevők adatvédelemmel kapcsolatos jogairól szóló összefoglalót a http://www.nemtetel.hu/adatvedelmi_nyilatkozat.pdf oldal tartalmazza.

A Résztvevők adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – a Szolgáltató székhelyén kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az  adatok kizárólag a Szolgáltató részére hozzáférhetőek.

 

6. Felelősség

A Szolgáltató a Résztvevőkkel szemben felel a személyes adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén.

Sem a Szolgáltató, sem a NEMTÉTEL Mobilkupon Partnerek nem felelnek a mobilkuponnal kapcsolatos visszaélésekért, kivéve, ha azok a Szolgáltató vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

A Szolgáltató nem felel a NEMTÉTEL Mobilkupon Partnerek Résztvevőkkel szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért.

A Partnereknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Résztvevőknek közvetlenül velük kell rendezniük.

 

7. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

Amennyiben a Résztvevőnek a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a NEMTÉTEL Mobilkupon ügyfélszolgálatát kell írásban megkeresnie.

Amennyiben a Résztvevő reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez a szükséges adatok nem állnak a Szolgáltató rendelkezésére, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, illetőleg a kérdés eldöntése nem kizárólag a Szolgáltató hatáskörébe tartozik , úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a Szolgáltató az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több mint 30 nap) alatt kivizsgálja az esetet.

Amennyiben a reklamáció valamely NEMTÉTEL Mobilkupon Partner magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetes közzétettől eltérő mennyiségű kedvezmény nyújtása, stb.), úgy a Résztvevő közvetlenül a NEMTÉTEL Mobilkupon Partnerhez fordulhat. Amennyiben a NEMTÉTEL Mobilkupon Partner a Résztvevő reklamációját elutasítja, a Résztvevő jogosult a NEMTÉTEL Mobilkupon Ügyfélszolgálatán is panaszt tenni.

 

8. A részvétel felmondása, a használat felfüggesztése

A Szolgáltató jogosult a Résztvevők Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani, amennyiben IX. a Résztvevő neki felróható okból hamis adatokat közöl, vagy a NEMTÉTEL Mobilkuponal visszaél és a visszaélés bizonyítottá válik, vagy a Résztvevő cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a NEMTÉTEL Mobilkupon Program működését, céljainak elérését vagy a többi Résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Szolgáltató írásos felszólítását követően sem vet véget.

A Résztvevőnek jogában áll a NEMTÉTEL Mobilkupon Programban való részvételét bármikor rendes felmondással, azonnali hatállyal írásban megszüntetni.

 

9. A program módosítása és befejezése

Tekintettel arra, hogy a NEMTÉTEL Mobilkupon Program keretében a Szolgáltató illetve a NEMTÉTEL Mobilkupon Partnerek a Résztvevők részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak kedvezményt, a Szolgáltató jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a Résztvevők megszerzett jogait nem érintheti. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek a módosításról szóló értesítés a NEMTÉTEL Mobilkupon Program honlapján történő közzétételével történik, valamint a NEMTÉTEL Mobilkupon Ügyfélszolgálatain kerül kifüggesztésre.

A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább15 napot kell hagyni. A NEMTÉTEL Mobilkupon Program módosításának hatályba lépése után közölt felmondásra már a módosított Program-szabályok az irányadók.

A Szolgáltató jogosult a NEMTÉTEL Mobilkupon Programot a Résztvevők és Partnerek 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor megszűntetni.

A Program megszűnéséről szóló értesítés a NEMTÉTEL Mobilkupon Program honlapján, és az Ügyfélszolgálatokban elhelyezett közlemény útján történik.

 

10. A NEMTÉTEL Mobilkupon Program és kiegészítő funkciói

A NEMTÉTEL Mobilkupon Program a későbbiekben egyéb szolgáltatásokkal is bővülhet.

 

11. Díjak

A Résztvevők belépése a NEMTÉTEL Mobilkupon Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást a Partnerekkel kötendő üzletekre vonatkozóan.

A NEMTÉTEL Mobilkupon Program lehetséges egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – és esedékességét a 12. pontban szabályozott módon kell közzétenni.

 

 

A Szolgáltató adatai és elérhetőségei:

 

Iskola Média Kft.

Cím: 1011 Budapest, Bem rakpart 26, 3. emelet 1/A

Adószám: 24916480-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-188917

Bank: Budapest Bank

Bankszámlaszám: 10101559-43480300-01004009

Bankszámlaszám IBAN: HU17-10101559-43480300-01004009

SWIFT: BUDA HU HB

EU-adószám: HU24916480

 

E-mail cím:        ugyfelszolgalat@nemtetel.hu

Telefonszám:      06 1 266 8304

Fax:                  06 1 998 0399

 

Jelen Általános Részvételi Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a napokban megállapított

határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni.

Amennyiben a jelen Általános Részvételi Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem

következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

 

A jelen NEMTÉTEL Mobilkupon Program Általános Részvételi Feltételeiben nem szabályozott kérésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Bendl Mátyás, ügyvezető igazgató

Iskola Média Kft.

Budapest, 2014. November 10.

Weboldalunk a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket (cookie) használ. További információk.

Oldalunk a böngészés egszerűsítése valamint a felhasználói élmény növelése érdekében ún. sütiket (angolul cookie-kat) használ. Ezek kis méretű adatcsomagok, melyeket a weboldal a böngészőn keresztül helyez el az Ön számítógépén. Sütik használata nélkül néhány funkció (pl: bejelentkezés, korábban kitöltött űrlap mezők betöltése, nyelvválasztás, stb.) nem működik megfelelően. A sütik a böngésző beállításaiban bármikor letilthatók valamint törölhetők.

Bezár